Communn Oiseanach

Glasgow University An Comunn Oiseanach / The Ossianic Society

Bidh An Comann Oiseanach, an darna Comann as aosta aig Oilthigh Ghlaschu, a’ cruthachadh chothroman do dh’oileanaich Oilthigh Ghlaschu Gàidhlig a bhruidhinn ri chèile anns a’ Ghàidhlig agus pàirt a ghabhail ann an tachartasan a bhuineas ri cultar no coimhearsnachd na Gàidhlig. Tha an Comann ag amas air àrainneachd a chruthachadh far an tig luchd-labhairt na Gàidhlig, luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus daoine le ùidh anns a’ chànan ri chèile, agus far an tèid Gàidhlig a bhruidhinn gu nàdarra.

The Ossianic Society, Glasgow University’s second oldest society, creates opportunities for Glasgow University students to speak Gaelic to one another and to take part in events related to the culture and community of the Gaelic language. The Society aims to create an environment where speakers of Gaelic, Gaelic learners, or those with an interest in the language can come together and where Gaelic is spoken naturally.

Instagram: Comunnoiseanachog